Föreningen

Om vår förening

Kulturhuset drivs sedan starten för över 30 år sedan av en ideell medlemsförening, Föreningen Kulturhuset. Beslutsprincipen är en person – en röst och medlemskap kan sökas av alla som stödjer föreningen och dess verksamhet. Det är bara enskilda personer som har rösträtt på föreningsmötena, även om också föreningar kan bli medlemmar.

Föreningen har årsmöte två gånger per år, höst och vår. Mellan föreningsmötena är det en styrelse på fem personer som är ansvarig för den dagliga driften. Alla medlemmar har rätt att närvara på styrelsemöten. Jönköpings Kommun har sedan 1998 tre adjungerade platser i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Föreningen har kritiserats eftersom medlemsföreningarna inte har rösträtt. Frågan diskuterades mycket ingående redan vid starten för 30 år sedan. Redan då var man överens om att inte skapa ett föreningarnas hus, utan ville istället ha ett Kulturhus för den föreningslösa ungdomen. Man insåg risken med att föreningarna skulle kämpa mot varandra om resurserna, istället för att se till helheten. Risken med att få ett kulturhotell, istället för ett levande Kulturhus.

Medlemskap

  • Föreningen Kulturhuset som driver Kulturhuset i Jönköping är en ideell medlemsförening. Makten över Kulturhuset ligger alltså hos medlemmarna.
  • Genom medlemskap får du möjlighet att delta och rösta på föreningsmötena i Kulturhuset. Föreningsmöten hålls vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten.
  • Styrelsen består för tillfället av nio personer, varav fem är ordinarie och fyra suppleanter.
  • Medlemskap kostar 50 kr/år om du är under 25 år. 100 kr/år om du är över 25 år. Kan du lösa här på hemsidan eller nere hos oss på kontoret.
  • Har du frågor kring medlemskap, föreningen och liknande? Prata med Jon på kontoret eller skicka ett mejl till styrelsen@kulturhusetjonkoping.se
  • Föreningar kan också bli medlemmar, medlemsföreningar, i Föreningen Kulturhuset. De har dock ingen rösträtt på föreningens möten, men viss rabatt på lokalhyran.

Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Styrelsen har tre olika utskott: arbetsutskottetekonomiutskottet och personalutskottet. Utöver detta finns en rad olika arbetsgrupper och ansvarsområden.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum en gång per månad. Jönköpings Kommun har sedan 1998 rätt att ha tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Vill du vara med och möjliggöra och utveckla verksamheten på Kulturhuset?

Nu är det grejer på gång efter ett år av undantag! Är du intresserad av att vara med och driva en av de största mötesplatserna för Jönköpings fria kulturliv? Vill du få erfarenhet av att sitta i en föreningsstyrelse? Eller du kanske har erfarenhet att bidra med?

Är du intresserad? Eller om du bara har frågor och funderingar kring styrelsearbetet? Hör av dig till oss i valberedningen genom att skicka ett mejl till val@kulturhusetjonkoping.se