Turerna kring Kulturhuset

2013-10-21 – Kulturchefen Ella Fronzcak säger att det pågår känsliga förhandlingar och att hon därför inte kan säga något om processen eller planerna för Kulturhuset.

2013-10-13 – Kulturhuset skriver en debattartikell som publiceras i Jönköpings-Posten. Ingen politiker svarar.

2013-10-06 – Anna Mårtensson presenterar alliansens kultursatsning. Hon tillmötesgårFöreningen Kulturhusets krav på renovering och upprustning av lokaler på Kulturhuset. 6 miljoner ska avsättas för detta.

2013-08-XX – Kulturchefen Ella Fronzcak ställer in mötet.

2013-08-XX – Nytt möte planerat. Kulturchefen Ella Fronzcak skjuter upp mötet. Till den XX.

2013-08-XX – Möte mellan Föreningen Kulturhuset och Kulturchefen Ella Fronzcak.

2013-08-13 – Kulturhuset presenterar sin stora musiksatsning och inviger nya scenen.

2013-07-XX – Kulturhuset försöker få till ett möte om personalövergång vid ett eventuellt kommunalt övertagande.

2013-07-11 – Föreningen Kulturhuset får besked om uppsägning.

2013-06-20 – Kammarrätten slår fast att Jönköpings Kommun brutit mot lagen då de hemligstämplat utredningsmaterialet i sin utredning.

2013-06-19 – Föreningen Kulturhuset lanserar Kulturhusfonden, med syftet att samla in pengar för att på sikt kunna köpa fastigheten, eller i värsta fall en annan.

2013-06-10 –Föreningen Kulturhuset presenterar en stor framtidssatsning. Samtidigt rapporterar media att Föreningen Kulturhuset ska sägas upp.

2013- 05-30 – Kulturhuset genomför ytterliggare en demonstration. Kulturhuset lever!

2013-04-30 – Kulturhuset firar 30 år!

2013-04-29 – Föreningen Kulturhuset genomför som planerat vårmöte och antar där ettuttalande som svar på kommunfullmäktiges beslut.

2013-04-25Kommunfullmäktige röstar för ett kommunalt övertagande av Kulturhuset.

2013-04-25 – Kulturhuset skriver ett öppet brev till politikerna i kommunfullmäktige som publiceras i Jönköpings-Posten.

2013-04-20 – Kulturhuset genomför en demonstration till försvar för huset, verksamheten och medlemsstyret.

2013-04-11 – Media rapporterar att Mats Green söndagen den 7 april misshandlats utanför sitt hem. (Aftonbladet, DN, GT, Jnytt.se, SMPSR, SVT) Ordförande för moderaterna i Jönköpings Län, Anders Carlgren, menar att detta har med Mats Greens förslag om Kulturhuset och Bokcafét att göra och hänvisar till Jönköpings Kommuns säkerhetsavdelning. Påståendet dementeras av Jönköpings Kommuns säkerhetssamordnare Gert Qvick som säger att påsåtendet får stå för Carlgren själv. Kommunen arbetar förutsättningslöst i frågan. Både Kulturhusföreningen och Bokcafét går omedelbart ut och avfärdar den påstådda kopplingen till föreningarna.

2013-04-10 – Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Mats Greens förslag. Aktivister från Kulturhuset protesterar utanför.

2013-04-08 – Opposionens kommunnalråd Ilan De Basso (S) lägger fram sitt förslag om Kulturhusets framtid. Förslaget baseras på Kulturhusets egen utredning och förordar fortsatt föreningsstyre.

2013-04-04 – Mats Green presenterar efter två och ett halvt års processer sitt förslag om Kulturhusets framtid. Förslaget baseras på kommunens tredje utredning och skulle innebär att Kulturhusföreningen fråntas makten över huset, att ett aktörsåd inrättas och att en “neutral” administration inrättas som beslutar över verksamheten. Bokcafét ska “avhysas på lämpligt sätt”.

2013-03-23 – En kulturkavalkad med trummor, sång och dans drar genom stan till stöd för Kulturhuset.

2013-02-28 – En mindre demonstration genomförs i samband med att förslaget om ny driftsform skulle tagits upp i Kommunfullmäktige. Oklart när frågan om Kulturhusets framtid ska tas upp. Kanske på nästkommande möte?

2013-02-25 – Kulturhusets egen tidning kommer ut med sitt första nummer.

2013-01-31 – Kulturhusföreningens egen utredningsgrupp presenterar: “Växthus – en alternativ utredning” Den mest omfattande utredningen av verksamheten och föreningen  i Kulturhusets 30-åriga historia.

2013-01-03 – Kulturhuset gör ett uttalande: För ett medlemsstyrt Kulturhus!

2012-12-12 – Kulturnämnden belsutar att godkänna den senaste kommunala utredningen av Kulturhuset med ett tillägg om att de inte kommer stå för eventuella ökade kostnader.

2012-12-08 – Kulturhusföreningen publicerar en kritisk granskning av kommunens utredning.

2012-11-26Presskonferens/öppet möte med presentation av senaste utredningen”Ett dynamiskt och flexibelt Kulturhus – förslag på ny organisationsmodell för Kulturhuset i Jönköping”.

2012-06-20Moderaterna och Socialdemokraterna lägger fram ett gemensamt förslag om en ny utredning och därefter utfasning.

2012-05-16Kommunstyrelsen beslutar att säga upp Kulturhus-föreningen och samtliga medlemsföreningar. Socialdemokraterna röstar emot och Centern lägger ner sin röst.

2012-04-20Kulturchefen Anders Persson avgår.

2012-04-12Första framträdandet efter presskonferensen. Ingen avsiktsförklaring färdig, utan Anna Mårtensson förklarar i en radiodebatt att Kulturhuset varit ockuperat sedan 30 år tillbaka.

2012-03-29Mats Green (M) och Anna Mårtensson (FP) är frånvarande från kommunfullmäktiges möte.

2012-03-28Mats Green (M) och Anna Mårtensson (FP) är frånvarande från kommunstyrelsens möte.

2012-03-27 Mats Green (M) och Anna Mårtensson (FP) kallar till presskonferens och informerar om att avtalen mellan Kulturhuset Jönköping och Jönköpings Kommun sägs upp. Ingen av de berörda föreningarna har kontaktats i förväg eller är ens inbjudna.

2012-02-24Kulturchefen Anders Person e-postar att han fått klartecken från politikerna angående avtalen och ber om underskrifter.

2012-01-18 – Kulturnämnden godkänner utredningsgruppens förslag med lite kompletteringar och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen.[Uppdragsöverenskommelse] [Nyttjanderättsavtal] [Utredning 1-2]

2011-12-14Utredningsgruppen föreslår ett avtal. Majoriteten bordlägger frågan.

2011-12-14 – Uppdragsöverenskommelse och Nyttjanderättsavtal färdiga.

2011-11-28 – Tjänsteskrivelse.

2011-06-15Kulturnämnden återremiterar ärendet för förtydligande och konkretisering.

2011-06-08 – Tjänsteskrivelse och SWOT-analys.

2011-05-18Återremitering i kulturnämnden av utredningen med utveckling av användningsområden för Kulturhuset som extra uppdrag.

2011-05-18 – Första utredningen färdig.

2010-10-20Kulturnämnden beslutar på Mats Greens hemställan att bilda en arbetsgrupp med representanter för Kultur-, Fritidsförvaltningen och Tekniska Kontoret samt juridisk kompetens.

2010-10-13 – Tjänsteskrivelse från Mats Green.

2010-09-22Kulturnämnden uppdrar Kultur Jönköping att redovisa bakgrund och nulägesbeskrivning.

2010-09-10Tjänstekrivelse (hemställan) från Mats Green till Kulturnämnden om utredning av Kulturhuset.