Föreningen Kulturhuset kallar till Vårmöte!

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte söndagen den 10 april klockan 14:00 i Nyfiket.

Väl mött!

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fyllnadsval till Styrelsen

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av revisorer.

13. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

13.1 Propostion: Nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset.

14. Renoveringen av Kulturhuset.

15. Öppet hus, 23 april, 2016.

16. Fastställande av datum för höstmöte.

17. Övriga frågor.

18. Avslutande.